Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Spoločnosť
GORALI
Poľské pomenovanie ľudí žíjúcich v horách prevzaté do slovenčiny, pričom slovensky správne znejúce horali. V konkrétnom prípade rumunsko - ukrajinsko - slovensko - poľsko - českého (Morava) teritória Karpát možno hovoriť dokonca o etnickej skupine. No historické vedy doposiaľ jednoznačne nevyriešili otázku ich genézy, hoci sú známe viaceré hypotézy. Ich príchod do Karpatskej oblasti je spojený s pastierskou, Valasskou kolonizáciou v 14. až 17. storočí, ktorá započala od Balkánu cez Valasskú nížinu po ktorej nesie i pomenovanie a pokračovala ďalej, najmä hrebeňami vonkajšieho oblúka Karpát cez Rumunsko, Ukrainu, Poľsko a Slovensko až na Moravu. Napriek tomu, že postupne došlo k asimilácii Valachov (ktorí pravdepodobne tiež nepredstavovali jednoliate etnikum) s okolitým , dávnejšie osídleným obyvateľstvom, ktoré ich v každej oblasti pomenovalo ináč, sú tieto oblasti ich kultúrou silne ovplyvnené a zachovávajú si dodnes spoločné, charakteristické črty. Prejavuje sa to najmä v architektúre drevených zrubových stavieb, v zástavbe samôt, lazov , obcí ,spôsobe bývania a života vôbec, v názvoch vrchov, lúk, vodných tokov a iných terénnych lokalít, rovnakými priezviskami rodín v rôznych oblastiach, , spôsobom odievania, spoločnými výrobnými technológiami, hudbou ( zostupná melodika so zväčšenou kvartou a malou septimou, pastierska a zbojnícka tematika piesní), slovný folklór (povesti, rozprávky, príslovia) a najmä jazyk, ktorý je ale dnes v okrajových oblastiach silne poznačený asimiláciou s úradnými jazykami v jednotlivých štátoch. V prípade slovensko poľského pohraničia osídleného goralmi je ich goralské nárečie (tiež v rôznych oblastiach od seba navzájom mierne odlišné) jazykovým prechodom medzi slovenčinou a poľštinou, pričom podľa jazykovedcov ide o praslovanský základ jazyka z východolechickej, staropoľskej oblasti , prevrstvený vplyvom slovenčiny. V rámci území obývaných goralmi možno goralov podľa najvýraznejších znakov rozdeliť na rumunských a ukrainských Huculov, ukrainských, poľskýcha a slovenských rusínskych - Lemkov, slovenských aj poľských spišských , oravských a beskydských (kysuckých a žiwieckich , či tešínskych ) Goralov , potom Goralov podhalianskych od ktorých najmä je názov Goral odvodený, ďalej žiwieckich a tešínskych Goralov na území Poľska a nakoniec moravských Valachov, pričom valasským vplyvom je nesporne ovplyvnená nielen celá oblasť Beskýd, ale aj Bielych Karpát až po Myjavu. Pastierska kolonizácia uskutočňovaná v Uhorsku na Valasskom práve zasiahla a kultúrne ovplyvnila takmer 70% územia Slovenska.. Teda nie sú to len okrajové, hraničné oblasti Šariša, Spiša, Oravy , či Kysúc, ale i Liptov, Gemer, Pohronie, Považie , Ponitrie Turiec a ďalšie. Špeciálne kultúrne znaky a určité vedomie vlastnej identity si gorali udržali až do súčasnosti. K zaujímavému poznatku prišli poľskí antropológovia v 60 -tych rokoch 20.stor., keď sa snažili v severospišských obciach pričlenených do Poľska antropologickými meraniami lebiek dokázať poľský pôvod tamojších obyvateľov. Nedosiahli želené očakávanie, pretože drvivá väčšina vzoriek vykazovala dinárske črty z Balkánu.
Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels