Vysoké Tatry info - Encyklopédia regiónu Vysoké Tatry
Vysoké Tatry

Vysoké Tatry:

Obce
Doprava
Inštitúcie
Spoločnosť
Osobnosti
Chaty
Ochrana prírody
Flóra
Fauna
Horopis Tatier
Horopis - pojmy
Vodstvo
Šport
Meteo

Ďalšie stránky:
Ubytovanie
Abecedný zoznam
Odkazy

Member of Tatry Network

Stránka ocenená katalógom Tatry.ORG

© webmaster

Vysoké Tatry > Flóra
LESY
Najvyspelejšie, klimaticky podmienené zoskupenie organizmov, ktorého celkový ráz určujú dreviny. Je konečným článkom postuppného radu rastlinných spoločenstiev a druhovým zložením zodpovedá klimatickým a pôdnym podmienkam istej oblasti. Lesnatosť územia Slovenska je 37,7 %. Z územia V. T. a B. T. však lesy zaberajú plochu 46 %. Funkcia týchto lesov je ochranná (najmä protierózna a vodohospodárska) a túto funkciu má 59,4 % z viac ako 23 tis. ha. Ďalšia funkcia je enviromentálna, keď je les využívaný na rekreáciu a liečenie, ochranu prírody a tvorbu krajiny a výskum. Táto kategória tvorí 40 % lesa.

Z lesných typov je na území Tatier najviac zastúpená plošne zastúpená kosodrevina (26,8 %), nasledujú kyslé jedľovo (bukové) smrečiny (23,4 %), vysokohorské smrečiny (18,4 %), podmáčané jedľové smrečiny (12,6 %). V súčasnom tatranskom lese dominuje smrek obyčajný, ktorý má takmer 50-percentné zastúpenie. Nasleduje borovica kosodrevina so zastúpením okolo 18 %, ďalej smrekovec opadavý, borovica sosna a jedľa biela. Z listnáčov prevláda jú buk, javor a jelša. Kým výšková hranica lesa sa ustálila okolo 1500 m. n. m., kosodrevinové porasty siahajú aj nad 1800 m. n. m., teda tvoria subalpínske pásmo. Lesné rastlinné spoločenstvá sú v prírodnom prostredí V. T. a B. T. mimoriadne pestré. Kým však spoločenstvá listnatých lesov sa nachádzajú v B. T., zo známych a klasifikovaných spoločenstiev ihličnatých lesov Slovenska sa ich viac ako desiatka nachádza vo V. T. a takmer desiatka v B. T.

Vlastnícke vzťahy k tatranským lesom sa začali vyvíjať na začiatku 13. stor. V roku 1209 Ondrej II. udelil donáciou prepoštovi Adolfovi územia od Východnej Vysokej po Malú Svišťovku. Nasledovali ďalšie pozemkové dary. Celý proces prvého získavania sa ukončil prakticky na konci 13. stor. K podstatnejším zmenám došlo až po roku 1848. Zložité majetkové vzťahy sa posunuli do dnešného obdobia. Istou zábranou exploatačným snahám bolo vyhlásenie zákona č. 11/49 Zb. o Tatranskom národnom parku. Na druhej strane došlo k násilným zásahom do vlastníckeho práva, čo opäť štátne orgány naprávali po roku 1989. Napriek tomu zostali majetkové vzťahy a väzby komplikované, ba až nejasné.

Autori textov encyklopédie © Mikuláš Argalács, © Dominik Michalík
2001-2003 © v spolupráci s © Pro Region Slovakia. Dielo nie je povolené kopírovať.
Tatry | Vysoké Tatry | Chopok Jasná | Poprad Tatry | ski Jasná | Slovensky raj | Slovensky raj | Ubytovanie.info | Bratislava hotels | Slovakia hotels